Poslovni procesi v podjetju Intercom d.o.o.

Namen projekta so izboljšave poslovnih procesov, kar vključuje celovito prenovo poslovnih procesov, vpeljava vitkega poslovanja in poslovnih procesov in učinkovito upravljanje poslovnih procesov. Z optimizacijo poslovnih procesov, se bo povišala stopnja zaupanja strank v naše storitve. Operacija nam bo omogočila večjo prepoznavnost, hkrati pa bomo končnim uporabnikom omogočili lažji dostop do storitev in gradiv ponudnikov na trgu. Širili in združevali bomo naš intelektualni kapital, predvsem znanje, vezano na podjetje kot celoto, hkrati pa bomo lahko naročnikom ponujali storitve z dodano vrednostjo, ki bo prepoznana po svoji kvaliteti in doprinosu k njihovemu poslovanju. Konkurenčnost podjetja se bo izboljšala z:

  • nižjimi relativnimi stroški oglaševanja zaradi večje učinkovitosti
  • višjo prodajo zaradi optimiziranih poslovnih procesov
  • manj izgub pri sprejemanju naročil kupcev
  • večja stopnja zaupanja, zaradi stalnega spremljanja kazalnikov uspešnosti
  • večjo prepoznavnostjo podjetja na trgu.

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 40.000 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 20.000 EUR. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Optimizacija naših procesov, organizacije in sodelovanja med zaposlenimi

V podjetju potekajo projekti optimizacije procesov. Veseli nas, da smo v ta namen pridobili tudi sofinanciranje projekta. Gre za številne izboljšave, ki bodo vplivale na našo konkurenčnost tudi v prihodnosti.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe:  »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.